Ochrana údajů - Vectavir

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje způsob, jakým provozovatel těchto webových stránek: www.vectavir.cz, tj. společnost: Omega Pharma a.s., Drážní 253/7, Brno, 627 00, IČ: 25388827, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 6162 (dále jen „Správce“) shromažďuje, uchovává a jinak zpracovává informace o osobách, které navštěvují tyto webové stránky. Správce považuje ochranu osobních údajů, jakož i ochranu soukromí za velmi důležitou a proto přistupuje k ochraně údajů s maximální odpovědností. 

Vstupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) a se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, jakož i se skutečností, že Správce je oprávněn uvedené Zásady měnit, respektive aktualizovat dle vlastního uvážení. V zájmu Vaší právní jistoty prosím pravidelně kontrolujte při vstupu na tyto stránky text Zásad.

1. Základní pojmy, způsob shromažďování, rozsah a účel zpracování údajů

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, tj. subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Údaje týkající se Vaší osoby můžeme shromažďovat dvěma způsoby

A/ Aktivně, kdy nám údaje sami v rámci webových stránek poskytnete, tj. např. v případě, kdy chcete získat určité informace, registrovat se pro odběr novinek či jiné účely, které jsou přímo u formuláře či v aplikaci, kde údaje poskytujete, uvedeny. Prosím nesdělujte nám více údajů, než je v rámci dané aplikace specifikováno. Poskytnutím těchto údajů zároveň udělujete Správci souhlas pro jejich využití k účelu, pro který jste tyto údaje poskytli. V případě, je-li dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) pro další zpracování vašich údajů vyžadován souhlas, tak text takového souhlasu je uveden přímo v rámci daného formuláře či aplikace. Osobní údaje tak zpracováváme v těchto případech výlučně za podmínky, že nám dobrovolně udělíte váš souhlas splňující zákonné náležitosti, tj. ve kterém je stanoven účel, rozsah, doba zpracování, identifikace správce a zajištění informační povinnosti o vašich právech. 

B/ Pasivně, kdy webové stránky mohou shromažďovat informace o Vašich návštěvách těchto stránek, aniž byste tyto informace aktivně poskytli a kdy může být automaticky rozpoznána Vaše IP adresa, typ a verze Vašeho internetového prohlížeč. Uvedené informace mohou být shromažďovány pomocí různých technologií, například cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránky umístí do vašeho počítače nebo jiného zařízení s přístupem k internetu. Tyto soubory nám umožní odlišit vás od jiných uživatelů našich webových stránek, poskytovat vám vyšší komfort při prohlížení těchto stránek a vylepšovat je. Technologie pro pasivní shromažďování informací napomohou ke snadnějšímu používání webových stránek tím, že umožní Správci webové stránky zkvalitnit a usnadnit jejich užívání. Určité nástroje webových stránek by bez použití technologií pro pasivní shromažďování informací nemusely fungovat. Na těchto webových stránkách používáme cookies z následujících důvodů:

  • Využívání funkcionality těchto webových stránek včetně nasměrování na relevantní části webových stránek, zapamatování si výběru preferovaného jazyka, přehrávání vložených souborů, atd..
  • Zajištění, aby se webové stránky zobrazovaly v různých prohlížečích a zařízeních stejně.
  • Zapamatování si vašich přihlašovacích údajů, pokud jste se stanoveným způsobem registrovali.
  • Shromažďování anonymních souhrnných statistických údajů o návštěvnosti stránek, které nám pomohou zlepšit jejich fungování.

Uvedené technologie nejsou využívány pro marketingové či reklamní účely. Souhlas s využitím cookies vyjadřujete odkliknutím při vstupu na naše webové stránky. Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o přijetí cookies a vy se mohli rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv. Pokud cookies zakážete, je možné, že nebudete moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče.

Chcete-li se o cookies dozvědět více, např. jaké druhy cookies máte nastaveny a jak je spravovat a mazat, můžete také navštívit stránky: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby  nebo aboutcookies.org

2. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat, sdílet ani jinak šířit třetím stranám, není-li dále stanoveno jinak. Můžeme však Vaše osobní údaje zpřístupnit ostatním společnostem v rámci skupiny Omega Pharma Group, které budou zavázány k ochraně Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami. Osobní údaje také mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány k dalšímu zpracování našim zpracovatelům (třetím stranám), a to v souladu s účelem, ke kterému byly původně Vaše osobní údaje získány a vždy za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování s osobních údajů uzavřené dle ust. § 6 Zákona. Takovými zpracovateli mohou být zejména subjekty poskytující služby jako: služby správy dat technické podpory, IT služby, webový hosting, e-mailové služby, jiné služby za účelem umožnění poskytnutí našich služeb apod.. Tyto třetí strany jsou smluvně zavázány používat poskytnuté osobní údaje jen k dohodnutému účelu a nepředávat osobní údaje třetím stranám, není-li toto vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo není-li tato možnost sjednána individuálně či v těchto Zásadách.

3. Vaše práva, právo na přístup, opravu či námitky

Kdykoli zpracováváme Vaše osobní údaje, přijímáme veškerá potřebná opatření, abychom zajistili, že budou věcně správná a aktuální pro účely, ke kterým byly získány. Máte kdykoliv možnost vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, pokud toto zpracování není přiměřeně nutné pro účely popisované v těchto Zásadách nebo pokud to nepožaduje zákon. V případě elektronického přímého marketingu Vám poskytneme možnost odhlásit se, aby Vám další marketingové materiály nebyly zasílány, nebo poskytneme možnost, přihlásit se, pokud to vyžaduje zákon.

Používáním našich webových stránek taktéž potvrzujete, že jste si vědom svých práv  dle §§ 11 a 21 a násl. Zákona, tj. zejména toho, že poskytnutí údajů je v případě, kdy udělujete souhlas, dobrovolné, že tento souhlas můžete bezplatně kdykoliv písemně na adrese Omega Pharma a.s., Drážní 253/7, Brno, 627 00 odvolat, respektive požádat o likvidaci osobních údajů, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv nebo Vašich žádostí týkajících se zpracování údajů se můžete na Správce písemně obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

4. Bezpečnost

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů, které shromažďujeme online, používáme datové sítě s adekvátní ochranou. Při zpracování osobních údajů podnikáme přiměřená opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tato opatření mj. patří pravidla pro práci se systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby. Pořizujeme elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

5. Přenos dat do zahraničí

V rámci přenosu dat mezi společnostmi skupiny Omega Pharma Group, která má globální působnost a případně pověřenými zpracovateli, může dojít k přenosu údajů mimo zemi Vašeho bydliště, a to i do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V těchto případech používáme nástroje, jimiž lze zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních.

6. Ochrana osobních údajů na jiných www stránkách

Tyto Zásady se vztahují jen na naše stránky, nikoli na stránky provozované třetími stranami. Na našich stránkách mohou být odkazy na jiné stránky. Vzhledem k povaze internetu nemůžeme garantovat ochranu osobních údajů na stránkách, na které odkazujeme, ani za jejich obsah neneseme odpovědnost.

7. Dotazy, kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak plníme tyto Zásady nebo pokud chcete vyjádřit jakýkoli názor či připomínku ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu Info.CSCI@perrigo.com.