Právní upozornění - Vectavir

Právní upozornění

Vítejte na internetové stránce léčivého přípravku  VECTAVIR TÓNOVANÝ KRÉM NA OPARY 10 MG/G KRÉM (dále jen „internetová stránka“). VECTAVIR TÓNOVANÝ KRÉM NA OPARY 10 MG/G KRÉM je léčivý přípravek k vnějšímu použití obsahující léčivou látku penciklovir. Před jeho použitím čtěte pečlivě příbalovou informaci. Provozovatelem této internetové stránky je společnost Omega Pharma a.s., Drážní 253/7, Brno, 627 00 (dále jen také jako „společnost Omega”, „my” nebo „nás” apod.).

Váš souhlas s právním upozorněním a jeho změnami

Přístupem a užíváním této internetové stránky potvrzujete, že jste si toto právní upozornění přečetl/a a že s ním souhlasíte. Internetová stránka, její obsah a toto právní upozornění mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku přístupu k internetové stránce a jejího užívání po dané aktualizaci nebo změně. Provádějte prosím pravidelnou kontrolu tohoto právního upozornění.

Dostupnost internetové stránky

Tato internetová stránka je navržena tak, aby splňovala právní předpisy Evropské unie a je určena pro použití pouze pro obyvatele Evropské unie. Pro některé osoby nebo v některých zemích mimo Evropskou unii může být přístup na tuto internetovou stránku nezákonný. Pokud k této stránce přistupujete z území mimo Evropskou unii, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Žádný zdroj lékařského poradenství

Tato internetová stránka a její obsah jsou poskytovány v obecné rovině a pouze pro informativní účely. Tato internetová stránka ani její obsah nejsou určeny ani doporučovány jako náhrada odborného lékařského poradenství. Žádné informace uvedené na této internetové stránce nejsou určeny ani by neměly být používány pro účely lékařské diagnostiky nebo léčby. O svém zdravotním stavu nebo léčbě se vždy poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Nikdy nepodceňujte lékařské rady ani neodkládejte vyhledání lékařské pomoci kvůli něčemu, co si přečtete na této internetové stránce.

Informace o produktech a/nebo službách

Informace uvedené na internetové stránce se mohou v jednotlivých zemích lišit a ne v každé zemi mohou být dostupné všechny produkty a/nebo služby. Odkaz na produkt nebo službu neznamená, že daný produkt nebo daná služba je nebo bude k dispozici ve vaší zemi. Produkty a služby uvedené na této internetové stránce mohou podléhat různým regulatorním požadavkům jednotlivých zemí. Žádné informace uvedené na této internetové stránce nesmějí být vykládány jako propagace nebo inzerce produktu nebo služby, které nejsou v dané zemi dovoleny.

Autorské právo a použití informací

Tato internetová stránka a její obsah jsou vlastnictvím společnosti Omega nebo jsou jí kontrolovány a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na této internetové stránce můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování internetové stránky a jejího obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat tuto internetovou stránku nebo její obsah. Společnost Omega nezaručuje, že používáním informací uvedených na internetové stránce neporušujete práva třetích stran. K internetové stránce ani k žádné části jejího obsahu se vám neuděluje žádná licence ani žádné jiné právo, s výjimkou omezeného oprávnění k použití uvedeného v tomto odstavci.

Ochranné známky

Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na této internetové stránce jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Jakékoli využití výše uvedeného bez předchozího písemného oprávnění společnosti Omega je zakázáno. K těmto ochranným známkám, značkám služeb, obchodním názvům a obchodním úpravám se vám neuděluje žádná licence ani žádné právo bez výslovného písemného svolení společnosti Omega.

Upozornění na záruky

Společnost Omega vyvíjí přiměřené úsilí, aby tato internetová stránka a její obsah byly stále pravdivé a aktuální. Neposkytujeme ale žádná prohlášení ani žádné záruky ohledně správnosti nebo úplnosti této internetové stránky a jejího obsahu.

TATO INTERNETOVÁ STRÁNKA A JEJÍ OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU”. SPOLEČNOST OMEGA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJÍHO OBSAHU A JEJICH PŘÍPADNÉHO NEOMEZOVÁNÍ A POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST OMEGA PHARMA A.S., DRÁŽNÍ 253/7, BRNO, 627 00 NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE TATO INTERNETOVÁ STRÁNKA A JEJÍ OBSAH NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY, WORMY ANI JINÉ KÓDY, KTERÉ BY MOHLY MÍT ŠKODLIVÉ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI.

SPOLEČNOST OMEGA, ANI ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST ZE SKUPINY OMEGA PHARMA GROUP, ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ NEBO HOSTOVÁNÍ TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO JEJÍHO OBSAHU, NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO JEJÍMU OBSAHU, JEJICH UŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI UŽÍVAT, SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ NEBO JAKOUKOLI JEJICH CHYBU NEBO OPOMENUTÍ.

Jelikož některé jurisdikce neumožňují vyloučit a/nebo omezit některé záruky a/nebo odpovědnosti, nemusejí se na vás tyto výjimky a/nebo tato omezení vztahovat.

Rozhodné právo & jurisdikce

Veškeré případné nároky týkající se této internetové stránky a jejího obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním této stránky souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato internetová stránka může obsahovat reference nebo odkazy na jiné stránky, které nemá společnost Omega pod kontrolou a na něž se nevztahuje toto právní upozornění. Tyto reference nebo odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši orientaci a společnost Omega neodpovídá za případné škody nebo újmy vyplývající z těchto stránek nebo referencí či odkazů na ně. Upozorňujeme, že za návštěvu těchto stránek nesete vlastní odpovědnost.

Odkazy na internetovou stránku

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Omega je zakázáno provádět rámování této internetové stránky nebo jejího obsahu, vytvářet hluboké odkazy, zrcadlení (mirroring) nebo opakovaně vysílat tuto internetovou stránku nebo její obsah, ani z ní citovat nebo ji použít celou nebo její část na webové stránce třetí strany. Pokud chcete na naši stránku odkazovat, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Zásady ochrany osobních údajů

Používání této internetové stránky se řídí také našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli otázek týkajících se tohoto právního upozornění nás prosím kontaktujte na adrese:

Omega Pharma a.s.
Drážní 253/7
Brno, 627 00
Česká republika